STATUT

TOWARZYSTWA POLSKO-TURECKIEGO

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §  1.1  Stowarzyszenie nosi nazwę :  Towarzystwo Polsko – Tureckie, zwane dalej "stowarzyszeniem".

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

 §  2.1 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą stosownie do obowiązującego w tym zakresie prawa wewnętrznego i międzynarodowego.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

 §  3.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 §  4.  Celami działania Stowarzyszenia są:

1)  pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-tureckich,

2)  prowadzenie działalności na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej, medycznej,

     edukacyjnej, turystyczno-sportowej między Polską i Turcją,

3)  wzbogacenie wiedzy społeczeństwa polskiego z historią, kulturą, sztuką i życiem codziennym

     w Turcji.

4)  Towarzystwo ma na celu promowanie społeczności tureckiej w Polsce oraz społeczności

      polskiej w Turcji, na polu oświatowym, kultury, sportu i sztuki.

 §  5.  Stowarzyszenie realizuje swoje cechy poprzez:

1)  rozwijanie długofalowej współpracy między członkami Stowarzyszenia i instytucjami, które oni

     reprezentują,

2)  inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych,

     naukowych, oświatowych, w tym organizowanie kursów języka tureckiego,

3)  współpraca z organami administracyjnymi rządowej i samorządowej, organizacjami

     społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz mediami,

4)  prowadzenie działalności gospodarczej według PKD w zakresie a) pozostała usługowa

     działalność gastronomiczna (56.29.Z) b) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i

     osobistego (51.4), c) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (52.1), d)

     działalność związana z turystyką(63.30), eksport i import w zakresie wskazanym w pkt. A-d

5)  organizowanie wystaw, odczytów, seminariów itp. Imprez

6)  współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

7) działalność wydawnicza

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§  6.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych

2)  wspierających

3)  honorowych

 §  7.  Osoby prawne mogą myć wyłącznie członkami wspierającymi

 §  8.  Członkami zwyczajnymi mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy – w tym także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 §  9.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji – w terminie 1 tygodnia od daty złożenia deklaracji.

 §  10. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)  wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani,

2)  brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

3)  otrzymywać wszelkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia,

4)  korzystać ze świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia.

 §  11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)  postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

2)  płacić składki i wypełniać inne świadczenia wynikające z uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

 §  12.1 Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

1)  dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2)  likwidacje Stowarzyszenia,

3)  wykluczenie członka w przypadku ciężkiego naruszenia statutu lub uchwały władz

     Stowarzyszenia.

2.  Organem powołanym do wykluczenia członka zwyczajnego jest Zarząd Stowarzyszenia.

3.  Od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania

     Członków. Odwołanie winno być złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia uchwały, której dotyczy.

 §  13. Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu dotacji pieniężnych, udostępnia własny lokal lub w jakiejkolwiek innej formie wspomaga Stowarzyszenie.

 §  14.1. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwykłą większością głosów.

         2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

         3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w

     charakterze obserwatora.

         4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez pozbawienie

     uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 §  15.1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

         2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka

             zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz na Walnym

             Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.

         3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

         4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie uchwałą Walnego

             Zebrania Członków

 Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 §  16.1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)  Walne zebranie Członków

2)  Zarząd Stowarzyszenia

3)  Komisja Rewizyjna

         2. Kadencja władz trwa trzy lata i upływa z chwilą otwarcia zwyczajnego Walnego Zebrania

Członków.

         3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz nastęuje

spośród nieograniczonej liczby kandydatów;

         4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Walne

Zebranie Członków określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

         5. Władzami oddziały są:

1)  Walne Zebranie Członków Oddziału

2)  Zarząd Oddziału

3)  Komisja Rewizyjna Oddziału

 §  17. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zwykłą

większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków.

 §  18.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków; w jego skład wchodzą

członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

 §  19. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)   określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia,

2)   przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium,

3)   przyjmowanie członków wspierających i nadawanie godności członka honorowego,

4)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby powoływanie i odwoływanie

      członków

      tych władz,

5)   podejmowanie uchwał o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej,

6)   uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

7)   ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

8)   podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

9)   uchwalanie zmian w Statucie raz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 §  20.1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

         2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)  na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.

 §  21.1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.

         2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia na 30 dni przed jego rozpoczęciem.

         3. Przy zwoływaniu każdego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust. 2, może być skrócony do dwóch tygodni. Zamiast drogi pisemnej członkowie Stowarzyszenia mogą być powiadomieni o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków drogą elektroniczną.

         4. Szczegółowy tryb zwoływania i przeprowadzania Walnego Zebrania określi regulamin.

§  22.1. Zarząd składa się z 9-15 wybieranych przez Walne Zebranie; ponadto w skład Zarządu wchodzą prezesi od oddziałów terenowych.

         2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium, w którego w skład wchodzą:

1)  prezesa

2)  wiceprezesi w liczbie 1-4

3)  skarbnik

4)  sekretarz

4)  2 członkowie.

Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w czasie między posiedzeniami Zarządu.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Do kompetencji Prezydium należy wykonanie uchwał Zarządu bieżący nadzór nad działalnością stowarzyszenia, przygotowywanie posiedzeń Zarządu.

         3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

         4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)  kierowanie pracą Stowarzyszenia,

2)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3)  zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

4)  zatwierdzanie wyboru prezesów terenowych jednostek organizacyjnych.

         5. Tryb pracy Zarządu określa regulamin

         6. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilno-prawnym i gospodarczym oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes wraz z jednym członkiem Zarządu działający łącznie. Osoby te mogą ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

  §  23.1. Komicja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

         2. Zadania komisji Rewizyjnej:

1)  kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia oraz jego

     terenowych jednostek organizacyjnych,

2)  wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień,

3)  sprawowanie nadzoru nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych,

4)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w§ 21 ust. 1.

5)  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny

     działalności Stowarzyszenia i przedstawienie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium

     Zarządowi.

         3.Działalność Komisji Rewizyjnej opiera się na regulaminie.

 

 Rozdział V

ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

 §  24.1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikającego ze statutu Walne Zebranie Członków powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 2 ust. 3 i § 16 ust. 4 i 5 statutu.

         2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków przypadku:

1)  zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków

     poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2)  złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału

§  26.1. Walne Zebranie Członków Oddziały jest najwyższą władzą oddziału.

         2.  Walne Zebranie Członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

         3.  Do walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1)  uchwalanie programów działania oddziałów,

2)  wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału

3)  wybór i odwoływanie delegatów ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa

     udzielenia absolutorium następującym władzom,

         4. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.

         5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1)  z własnej inicjatywy

2)  na żądanie Zarządu Stowarzyszenia

3)  na wniosek komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału

4)  na pisemny wniosek co najmniej 1\3 członków zwyczajnych oddziału

 §  27.1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 9-15 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona: prezesa, wiceprezesów w liczbie 1-4, sekretarza oraz skarbnika.

3.  Tryb pracy Zarząd Oddziału określa regulamin

4.  Do zakresu działania Zarząd Oddziału należy:

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału

2)  kierowanie pracą Oddziału

3)  uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego

4)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw

5)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oddziału

 §  28.1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału

         2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 305 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skeretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)  kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z

     przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych

2)  współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia

3)  przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących

     działalności statutowej i finansowej

4)  zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu

     Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych

5)  przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz

     przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

         4. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin

         5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia.

 Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 §  25.1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze:

1)  składek członkowskich,

2)  dotacji, darowizn, zapisów,

3)  wpływów z działalności gospodarczej.

         2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

 Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §  26.1. Uchwałę w sprawię zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

         2.  Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i rozstrzygnie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia..

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

STATUT TOWARZYSTWA – tekst jednolity w formacie PDF

 

Design by : Pol-tur.org.
Copyright 2013 Towarzystwo Polsko-Tureckie
Website Security Test